logo Juke box Cools invert

Laatst bijgewerkt: 5 december 2023

Lees deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en Definities
Interpretatie
Woorden waarvan de eerste letter is hoofdletter, hebben betekenissen zoals gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities
Voor de doeleinden van deze Voorwaarden en Bepalingen:

Affiliate betekent een entiteit die wordt gecontroleerd door een partij, die controle heeft over een partij, of die onder gemeenschappelijke controle valt met een partij, waarbij “controle” eigendom van 50% of meer van de aandelen, eigenbelang of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van directeuren of andere beheersautoriteit betekent.

Land verwijst naar: België

Bedrijf (aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar jukebox cools, Kanaalstraat 198, 3971 Heppen.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Service verwijst naar de Website.

Voorwaarden en Bepalingen (ook aangeduid als “Voorwaarden”) verwijst naar deze Voorwaarden en Bepalingen die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze Voorwaarden en Bepalingen zijn opgesteld met behulp van de Voorwaarden en Bepalingen Generator.

Dienst van derden op sociale media betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die door de Service kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.

Website verwijst naar jukebox cools, toegankelijk via jukebox-cools.be

U betekent de individuele toegang tot of het gebruik van de Service, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens welke een dergelijke individu toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Erkenning
Dit zijn de Voorwaarden en Bepalingen die het gebruik van deze Service regelen en de overeenkomst die tussen u en het Bedrijf werkt. Deze Voorwaarden en Bepalingen stellen de rechten en verplichtingen vast van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze Voorwaarden en Bepalingen. Deze Voorwaarden en Bepalingen zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met deze Voorwaarden en Bepalingen. Als u het niet eens bent met een deel van deze Voorwaarden en Bepalingen, mag u de Service niet gebruiken.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van uw acceptatie en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt.

Links naar Andere Websites
Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of worden beheerd door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt er verder mee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan om de voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die u bezoekt, te lezen.

Beëindiging
Wij kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als u deze Voorwaarden en Bepalingen schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van Aansprakelijkheid
Ondanks eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en uw exclusieve remedie voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u via de Service is betaald of 100 USD als u niets hebt gekocht via de Service.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, verlies van gegevens of andere informatie, onderbreking van de bedrijfsvoering, persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het herstel zijn essentiële doel niet bereikt.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij worden beperkt tot de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet.

“ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” Disclaimer
De Service wordt aan u geleverd “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”, met alle gebreken en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Affiliates en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit handelsgebruik, prestaties in de branche, gebruik of handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande biedt het Bedrijf geen garantie of toezegging en doet geen enkele verklaring van welke aard dan ook dat de Service aan uw eisen zal voldoen, enig beoogd resultaat zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen, foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder de voorgaande beperking te beperken, doet het Bedrijf noch enige van de leveranciers van het bedrijf enige expliciete of impliciete verklaring of garantie van welke aard dan ook: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop worden weergegeven; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers ervan, de inhoud, of e-mails die namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen zoals uiteengezet in dit gedeelte worden toegepast voor zover maximaal afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht
De wetten van het land, met uitzondering van de regels inzake conflicten van wetten, zullen deze Voorwaarden en uw gebruik van de Service regeren. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting
Als u bezorgdheid of een geschil heeft over de Service, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor Europese Unie (EU)-gebruikers
Als u een consument uit de Europese Unie bent, zult u profiteren van eventuele verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u woonachtig bent.

Voldoen aan de Amerikaanse wetgeving
U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een “terroristische ondersteunende” staat, en (ii) u niet vermeld staat op enige lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en Afstand
Scheidbaarheid
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als onafdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van die bepaling te bereiken, voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Afstand
Behalve zoals hierin vermeld, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet vereisen van de nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden de mogelijkheid van een partij om op enig moment daarna dat recht uit te oefenen of die nakoming te eisen niet beïnvloeden, noch zal het afstand doen van een schending een afstand van enige volgende schending vormen.

Vertaalinterpretatie
Deze Voorwaarden en Bepalingen kunnen vertaald zijn als we ze beschikbaar hebben gesteld op onze Service.
U gaat akkoord dat de oorspronkelijke Engelse tekst zal prevaleren in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze Voorwaarden en Bepalingen
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om minstens 30 dagen van tevoren kennisgeving te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat als een materiële verandering wordt beschouwd, zal worden bepaald naar ons eigen goeddunken.

Door door te gaan met de toegang tot of het gebruik van onze Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden. Als u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over deze Voorwaarden en Bepalingen, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@jukebox-cools.be

Door deze pagina te bezoeken op onze website: jukebox-cools.be/contact/

Per telefoon: 011 40 28 51